Informacja o połączeniu

29 września 2016 r.

 

Połączenie spółki Kiloutou Polska sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Tytanium Rental sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną).

 

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, tekst jednolity ze zm.) spółki:

 

Kiloutou Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Warszawie (ul. Maciejki 12, 02-181 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000410479, NIP: 1182083103, REGON: 145989895, kapitał zakładowy: 12.200.000,00 (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy) złotych

 

oraz

 

Tytanium Rental sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Rokicińska 142, 92-412 Łódź, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362976, NIP: 72926828598, REGON: 100939530, kapitał zakładowy: 6.837.600,00 (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset) złotych,

 

udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych http://www.kiloutou.pl/ i http://tytanium.com.pl/ do publicznej wiadomości Plan połączenia, od dnia 29 września 2016 r., nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia spółek.

 

Plan połączenia dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania : plan połączenia