Wynajem ubezpieczony

KILOUTOU Protection – Wynajem ubezpieczony

 

Budowa to szczególne miejsce gdzie występują różnego rodzaju ryzyka. Stąd liczne przepisy BHP, które mają na celu ograniczenie zdarzeń takich jak utrata zdrowia pracowników czy szkody materialne.

 

Z wieloletniego doświadczenia wypożyczalni sprzętu KILOUTOU wynika, że nie da się uniknąć wszystkich niepożądanych zdarzeń. Dlatego przygotowany został Program KILOUTOU Protection [skrót: PKP], który ma za zadanie ograniczyć odpowiedzialność materialną najemcy na okoliczność zdarzeń losowych z udziałem wypożyczonego sprzętu.

Zdjęcie terenu budowy

 

Dzięki udziałowi w Programie KILOUTOU Protection najemca jest zwolniony z obowiązku naprawienia szkody jakiej uległ przedmiot najmu wskutek:

 

Tarcza KILOUTOU Protection
  • zniszczenia lub dewastacji przez osoby trzecie,

 

  • błędów w obsłudze maszyn powodujących: kolizje z innymi maszynami na placu budowy, wpadnięcie do wykopu lub przewrócenie się maszyny, za wyjątkiem sytuacji działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa operatora,

 

  • ognia (pożaru), upadku statku powietrznego, zalania przez wydostanie się wody lub innych płynów ze znajdujących w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji,

 

  • działania sił przyrody: powodzi, trzęsienia ziemi, deszczu nawalnego, działania wiatru, uderzenia pioruna, gradu, obsunięcia się ziemi lub lawiny,

 

  • samoczynnego przemieszczania się maszyn budowlanych,

 

  • kradzieży z włamaniem i kradzieżą części z wyłączeniem kradzieży panelu kontrolnego.

Pełna treść regulaminu: Ogólne Warunki Programu KILOUTOU Protection