Klauzula informacyjna

Dane osobowe w KILOUTOU Polska 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Kiloutou Polska Sp z o.o z siedzibą w Łodzi, ul. Rokicińska 142 Z, 92-412 Łódź.

2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a. Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracy zawartej między Panią / Panem, a Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia),
b. Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań związanych z procesem windykacyjnym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia),
c. Kontaktowanie się z Panią / Panem w celu badania satysfakcji klientów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia),
d. Realizacja działań marketingowych (tzw. Direct Marketing) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia).

3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych (system księgowy oraz system obsługi klienta), agencje marketingowe, firmy lub kancelarie windykacyjne oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

4. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych jest związany z celem (cele o których mowa w pkt. 2 niniejszej klauzuli), dla którego dane są zbierane zgodnie z poniższym opisem:

a. okres realizacji umowy współpracy pomiędzy Panią / Panem a Administratorem,
b. okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu lub rozliczenia stron wynikający z powstałych należności związanych z umową współpracy ( tzw. działania windykacyjne),
c. do momentu wycofania przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub badania satysfakcji klientów,
d. po upływie okresów wskazanych w punktach a oraz c przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
b. prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu badania satysfakcji oraz innych działań marketingowych,
d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że ich przetwarzanie narusza przepisy rozporządzenia.

6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych są warunkiem zawarcia umowy współpracy z Administratorem. W przypadku braku podania danych osobowych nawiązywanie współpracy będzie niemożliwe. Podanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 c i d niniejszej klauzuli jest dobrowolne.

7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Pani / Pana danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: info@kiloutou.pl lub listownie na adres siedziby KILOUTOU Polska Sp. z o.o., ul. Rokicinska 142 Z, z dopiskiem „Dane osobowe”.