Ogólne Warunki Programu KILOUTOU Protection

§1 Słownik

 • 1. KILOUTOU - KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. (Wynajmujący)
 • 2. NAJEMCA – osoba/podmiot wynajmujący PN od KILOUTOU
 • 3. PN – Przedmiot umowy Najmu tj. wszelkie maszyny, urządzenia, komponenty, akcesoria, podzespoły, mechanizmy i inne oddane w najem
 • 4. KP – KILOUTOU PROTECTION
 • 5. OWKP – Ogólne Warunki KILOUTOU PROTECTION
 • 6. UN- Umowa najmu zawarta pomiędzy KILOUTOU a NAJEMCĄ
 • 7. OWUN- Ogólne Warunki Umowy Najmu zawartej pomiędzy KILOUTOU a NAJEMCĄ
 • 8. Udział własny – część szkody, jaką NAJEMCA zobowiązany jest naprawić KILOUTOU niezależnie zwolnienia wynikającego z udziału w KP.

§ 2 Warunki KILOUTOU PROTECTION

 • 1. OWKP stanowią integralną część łączącej strony UN i mają zastosowanie do postanowień wszelkich UN, zawartych przez KILOUTOU, w których Najemca przystąpił do KILOUTOU PROTECTION.
 • 2. KILOUTOU oświadcza, że na zasadach przewidzianych w OWUN oraz OWKP i pod warunkiem zastosowania się do zapisów UN, OWUN i OWKP zwalnia Najemcę przystępującego do KP od odpowiedzialności względem KILOUTOU za zniszczenie lub uszkodzenie PN w zakresie określonym w niniejszych OWKP z zastrzeżeniem warunków i włączeń opisanych w niniejszych OWKP.
 • 3. Udział najemcy w KP jest obowiązkowy. Najemca może zwolnić się od obowiązku udziału w KP za zgodą KILOUTOU, jedynie poprzez indywidualne ubezpieczenie sprzętu. W takim przypadku Najemca podczas podpisywania umowy najmu powinien przedstawić dowód wykupienia ubezpieczenia sprzętu. Zakres wykupionego przez Najemcę ubezpieczenia nie może zapewniać mniejszej ochrony od ryzyk niż określona w § 2 pkt 5 i podlega ocenie KILOUTOU.
 • 4. Ochroną wynikająca z KP może być objęty wyłącznie PN oznaczony numerem seryjnym co do tożsamości. Wyłącza się z ochrony KP, PN oznaczone tylko co do gatunku tj. np. rusztowania, ogrodzenia, systemy koszy zsypowych i również oprzyrządowania przez, które rozumie się specjalistyczny przyrząd lub zestaw przyrządów wspomagających lub służących od obsługi PN itp.
 • 5. KILOUTOU pod warunkiem terminowego uregulowania przez Najemcę opłaty z tytułu przystąpienia do KP na warunkach określonych w OWUN i OWKP, w wersji „Standard” zwalnia Najemcę przez czas odpowiadający jego uczestnictwu w KP z obowiązku naprawienia szkody w PN powstałej wskutek:
  • a) zniszczenia lub dewastacji PN przez osoby trzecie;
  • b) błędów w obsłudze maszyn powodujących: kolizje z innymi maszynami na placu budowy, wpadnięcie do wykopu lub przewrócenie się maszyny, za wyjątkiem sytuacji działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa operatora PN.
  • c) ognia (pożaru), upadku statku powietrznego, zalania przez wydostanie się wody lub innych płynów ze znajdujących w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji,
  • d) działania sił przyrody: powodzi, trzęsienia ziemi, deszczu nawalnego, działania wiatru, uderzenia pioruna, gradu, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
  • e) samoczynnego przemieszczania się maszyn budowlanych;
  • f) kradzieży z włamaniem i kradzieżą części z wyłączeniem kradzieży panelu kontrolnego.

 • 6. Uczestnictwo w KP nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oszklenia, lusterek, reflektorów i ogumienia w PN oraz oprzyrządowania PN o ile nie jest ono odrębnym PN, i w tym zakresie Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za naprawienie szkody. Uczestnictwo w KP nie zwalnia także Najemcy z odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wywołanego przez użytkownika PN upadku ciał obcych
 • 7. Uczestnictwo w KP zwalnia Najemcę z odpowiedzialności w zakresie opisanym powyżej wyłącznie wtedy, gdy szkoda powstała w trakcie normalnego użycia PN, tzn. zgodnie z: przepisami powszechnie obowiązującymi, przeznaczeniem PN, instrukcją obsługi, UN, OWUN i OWKP.
 • 8. OWKP łączy strony w całym okresie najmu określonym w zawartej umowie najmu wraz z dniami wolnymi od pracy, także w dni przestojowe.
 • 9. Najemca ma możliwość udziału w KP w wersji Limited, na zasadach jak powyżej, która nie obejmuje zwolnienia wskazanego w § 2 pkt. 5 „f” tj. nie obejmuje zwolnienia z przewidzianej tam odpowiedzialności z tytułu kradzieży z włamaniem i kradzieży części
 • 10. Opłata za udział w KP wynosi:
  • a) Dla wersji „Standard” - 7% stawki dobowej czynszu najmu netto za PN
  • b) Dla wersji Limited - 5% stawki dobowej czynszu najmu netto za PN

 • 11. Opłata za udział w KP naliczana jest automatycznie za każdy dzień trwania umowy najmu także za dni, za które nie jest naliczany czynsz najmu.
 • 12. Warunkiem uzyskania zwolnienia związanego z uszkodzeniem PN, jest zwrot uszkodzonego ale kompletnego PN do KILOUTOU.
 • 13. Udział własny Najemcy w szkodzie dla maszyn o wartości do 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wynosi 5% wartości szkody, jednak nie mniej niż 500 zł (pięćset złotych). Udział własny Najemcy w szkodzie dla maszyn o wartości powyżej 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wynosi 5% wartości szkody, jednak nie mniej niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Jeżeli wartość szkody jest niższa wartości udziału własnego Najemcy, odpowiada on do wysokości wartości szkody.
 • 14. Warunkiem zwolnienia z odpowiedzialności w ramach KP jest niezwłoczne zawiadomienie KILOUTOU o zaistniałej szkodzie, oraz złożenie przez Najemcę do KILOUTOU pisemnego zgłoszenia w terminie 48 h od zdarzenia na druku zgłoszenia szkody dostępnym na stronie www.kiloutou.pl .
 • 15. Dodatkowo Warunkiem zwolnienia Najemcy z odpowiedzialności w zakresie określonym w § 2 pkt 4 „j” OWKP, jest zgłoszenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w ciągu 24 h od wystąpienia zdarzenia do właściwych organów ścigania i KILOUTOU zgodnie z pkt 14 powyżej.
 • 16. Zwolnienie z obowiązku naprawienia szkody nie dotyczy szkód nieobjętych ubezpieczeniem PN wynikającym z umowy ubezpieczenia zawartej przez KILOUTOU z zakładem ubezpieczeń, jak również szkód, których naprawienia zakład ubezpieczeń odmówił w szczególności na skutek naruszenia przez Najemcę OWUN, OWKP, zasad korzystania z PN oraz zasad jego zabezpieczenia określonych w Ogólnych Warunkach Umowy Ubezpieczenia (OWUU), które stanowią załącznik do niniejszych OWKP dostępne na stronie www.kiloutou.pl w zakładce Pliki do pobrania.
 • 17. Zwolnienie z obowiązku naprawienia szkody wynikające z udziału w KP nie przysługuje Najemcy w przypadku podnajęcia przez Najemcę PN lub oddania go osobie trzeciej do używania na podstawie innego stosunku prawnego.
 • 18. Warunkiem zwolnienia z odpowiedzialności w ramach KP jest ma zabezpieczenie PN przed kradzieżą w następujący sposób:
  • a) maszyny lekkie, które osoba może przenieść do pomieszczenia, po godzinach pracy muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu zamkniętym w szczególności na klucz lub kłódkę itp.
  • b) maszyny ciężkie, których osoba nie jest w stanie sama przenieść, będą pozostawione po godzinach pracy zamknięte na terenie ogrodzonym (brama zamykana na kłódkę lub zamek), oświetlonym i całodobowo dozorowanym.

Wersja obowiązująca od dnia 24 maja 2017r. (uchwała Zarządu z dnia 22 maja 2017r.)