OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU KILOUTOU

Definicje

 • 1. Kiloutou – Kiloutou Polska sp. z o.o. (Wynajmujący)
 • 2. PN – Przedmiot Najmu tj. wszelkie maszyny, urządzenia, pojazdy, komponenty, akcesoria, podzespoły, mechanizmy i inne oddane w Najem.
 • 3. OWU – Ogólne Warunki Umowy Najmu
 • 4. UN – Umowa Najmu
 • 5. Najemca – osoba/podmiot wynajmujący PN od Kiloutou
 • 6. KP- Kiloutou Protection
 • 7. OWKP – Ogólne Warunki Kiloutou Protection

Każdorazowe zawarcie umowy najmu lub złożenie zamówienia oznacza akceptację bez zastrzeżeń przez Najemcę niniejszych OWU, które wraz z UN regulują stosunki Najemcy z Kiloutou i mają pierwszeństwo przed każdym innym dokumentem. UN oraz w danym przypadku, protokół przekazania, są podpisywane przez obie strony w momencie udostępnienia PN. Przystąpienie do wykonania umowy lub odebranie PN od Kiloutou bez podpisania umowy oznacza akceptację niniejszych warunków.


 

ART. 1 ZAWARCIE UMOWY NAJMU

 • 1. Wynajmu PN może dokonać osoba fizyczna lub osoba prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Minimalny wiek Najemcy będącej osobą fizyczną wynosi 18 lat.
 • 2. Najemca może działać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik podpisując UN z Kiloutou w imieniu innej osoby potwierdza posiadanie pełnomocnictwa i przyjmuje solidarną z Najemcą odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia złożone w imieniu Najemcy, jak również za PN oraz zapłatę czynszu najmu i inne zobowiązania wynikające z UN. Odpowiedzialności pełnomocnika nie wyłącza brak dokumentu pełnomocnictwa jak również zaprzeczenie przez Najemcę jego skutecznego wystawienia. Kiloutou może dochodzić roszczeń od pełnomocnika jedynie w przypadku, gdyby Najemca nie uregulował płatności w terminie.
 • 3. Przy zawarciu UN Kiloutou może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy, jak również jego kondycję finansową takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy, oświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS i inne, których kopia może zostać zachowana, na co Najemca wyraża zgodę, oraz wymagać uiszczenia kaucji pieniężnej na zabezpieczenie roszczeń Kiloutou lub innych zabezpieczeń. Zabezpieczenie może być złożone w każdej formie zaakceptowanej przez Kiloutou (gotówka, gwarancje ubezpieczeniowe, bankowe itp.). Kiloutou będzie uprawniona do zaspokojenia z kaucji swoich roszczeń wynikających zarówno z umowy na zabezpieczenie, której wpłacono kaucję jak i innych roszczeń, w każdym momencie, bez uprzedzenia, z obowiązkiem jej zwrotu po całkowitym opłaceniu kwot należnych Kiloutou i zwrocie najmowanego mienia w dobrym stanie. Kwota kaucji nie ogranicza odpowiedzialności finansowej Najemcy, która może przekroczyć tę kwotę. Kaucję wpłaconą przelewem Kiloutou zwróci na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty, chyba że Najemca wskaże na piśmie inny rachunek - w takim przypadku zwrot nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia pisma. W przypadku wpłaty kaucji kartą płatniczą/kredytową zwrot nastąpi poprzez uznanie kwotą kaucji tej samej karty, którą dokonano wpłaty. Kaucję wpłaconą gotówką można odebrać w gotówce w oddziale, w którym dokonano wpłaty, a także na pisemnie wskazany rachunek bankowy. Odbiór gotówki lub wskazanie rachunku może nastąpić wyłącznie przez uprawnionego przedstawiciela Najemcy.
 • 4. Kiloutou może wyposażyć PN w lokalizator pozwalający na ustalenie miejsca jego użytkowania, a Najemca zrzeka się względem Kiloutou wszelkich roszczeń z tego tytułu.
 • 5. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest przystąpienie Najemcy do KP. Najemca może zwolnić się od obowiązku udziału w KP za zgodą Kiloutou, jedynie poprzez indywidualne ubezpieczenie sprzętu, co w żadnym zakresie nie wyłącza odpowiedzialności Najemcy względem Kiloutou. W takim przypadku Najemca podczas podpisywania umowy najmu zobowiązany jest przedstawić oryginał polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia ubezpieczenia PN. Zakres wykupionego przez Najemcę ubezpieczenia nie może zapewniać mniejszej ochrony od ryzyk niż określony w KP. Kiloutou może bez podania przyczyn odmówić akceptacji przedstawionej polisy, jeżeli uzna, iż nie gwarantuje ona należytego zabezpieczenia interesów Kiloutou.

ART. 2 CZAS TRWANIA WYNAJMU

 • 1. Najem rozpoczyna się w momencie, kiedy PN zostaje oddany do dyspozycji Najemcy. Data ta jest określana w umowie lub na protokole przekazania. W momencie przekazania PN, ciężar ryzyka przechodzi na Najemcę, który ponosi pełną odpowiedzialność za PN.
 • 2. Najemca zobowiązany jest zwrócić PN w terminie wskazanym na UN. Z zastrzeżeniem art. 11 ust. 5 OWU, UN ulega przedłużeniu na dalsze okresy, jeżeli Najemca nie zwróci PN w ustalonym czasie, a Wynajmujący nie zażąda zwrotu PN.
 • 3. Najem i odpowiedzialność za PN kończą się w dniu, kiedy PN zostanie zwrócony przez Najemcę lub przejęty przez Kiloutou, na zasadach określonych w niniejszych OWUN.
 • 4. Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli w wyniku weryfikacji dokonanej przez Wynajmującego zaistnieją wątpliwości, co do rzetelności kontrahenta
 • 5. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż 3 miesiące, Wynajmujący gwarantuje utrzymanie stawki przez okres 3 miesięcy od dnia zawarcia UN, a po tym okresie zmiana stawki możliwa jest tylko za 14 dniowym okresem wypowiedzenia liczonym od daty nadania pisma o wypowiedzeniu stawki czynszu nie krótszym jednak niż 7 dni od daty jego doręczenia. W takim przypadku czynsz najmu za okres po upływie okresu wypowiedzenia naliczany będzie według zmienionej stawki czynszu, a jeżeli określony był ryczałtowo za cały okres trwania najmu naliczona będzie kwota dopłaty proporcjonalnie do pozostałego okresu trwania najmu. Jeżeli Najemca nie akceptuje zmienionej stawki czynszu, Najemca uprawniony jest do zwrotu przedmiotu najmu, co jednak dla swojej skuteczności musi jednak nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia. Powyższe uprawnienie Najemcy wygasa z upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli Najemca dokonał już płatności za cały okres najmu, Wynajmujący dokona korekty proporcjonalnie do okresu, o jaki skrócony został najem.

ART. 3 REZERWACJA I UDOSTĘPNIENIE PRZEDMIOTU NAJMU

 • 1. Kiloutou udostępnia możliwość rezerwacji PN za pośrednictwem strony www.kiloutou.pl, telefonicznie lub osobiście w oddziale. Kiloutou dołoży wszelkich starań, aby udostępnić PN zgodnie z rezerwacją, jednakże rezerwacja PN nie gwarantuje Najemcy daty udostępnienia, która będzie podana orientacyjnie, pod warunkiem dostępności, za wyjątkiem sytuacji, gdy wraz z rezerwacją uiszczona zostanie opłata z tytułu czynszu najmu za cały zarezerwowany okres. Rezerwujący zobowiązany jest zawiadomić Kiloutou na piśmie lub w drodze poczty elektronicznej w przypadku rezygnacji z rezerwacji. W przypadku, gdy oświadczenie o rezygnacji z rezerwacji dotrze do Kiloutou później niż na 48h przed planowanym dniem rozpoczęcia najmu, Kiloutou może obciążyć rezerwującego opłatą w wysokości 20 % ustalonego czynszu najmu za pierwsze 7 dni jego trwania, a jeżeli czas najmu był krótszy 20 % ustalonego czynszu najmu. Rezerwacja nie stanowi umowy najmu, ani przyrzeczenia jej zawarcia
 • 2. Strony wyłączają odpowiedzialność Kiloutou za brak udostępnienia PN jak również opóźnienie lub zwłokę w udostępnieniu PN z jakiegokolwiek powodu.
 • 3. Najemca odbierając PN potwierdza, że otrzymał go w dobrym stanie technicznym, działający prawidłowo, wraz z potrzebnymi akcesoriami, instrukcjami montażu i wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa, które zobowiązuje się on przekazać użytkownikom. W przypadku braku któregokolwiek z powyższych elementów Najemca zobowiązany jest powstrzymać się od użytkowania PN oraz uprawniony jest do domagania się ich od Kiloutou przed przystąpieniem do korzystania. Najemca potwierdza, iż PN znajduje się w stanie technicznym pozwalającym na jego użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • 4. W przypadku, gdy przepisy wymagają wyposażenia PN w apteczkę, jest ona przekazywana wraz z PN. Jeżeli nie była ona używana (torba ochronna nie została uszkodzona), podlega zwrotowi do Kiloutou, a Najemca nie jest obciążany kosztami jej użytkowania.
 • 5. Najemca jest zobowiązany dobrać PN według swoich potrzeb, które sam wcześniej określi, oraz sprawdzić, czy jest on odpowiedni na potrzeby realizacji projektu Najemcy.
 • 6. PN nie jest wyposażony w środki ochrony osobistej (kaski, okulary, ochraniacze słuchu itp.), które Najemca zapewnia we własnym zakresie.
 • 7. Najemca odpowiada za transport, załadunek, rozładunek, sprzężenie i rozmieszczenie PN. W przypadku dostawy realizowanej przez Kiloutou, odpowiedzialność za transport ponosi Kiloutou, a Najemca zobowiązuje się przekazać kierowcy Kiloutou szczegółowe instrukcje do zastosowania na miejscu dostawy i podczas wyładunku. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest zapewnić rozładunek/załadunek PN w miejscu odbioru i ponosi za to odpowiedzialność. W przypadku nieobecności Najemcy, protokół odbioru podpisze osoba wskazana przez Najemcę.
 • 8. W momencie odbioru, Najemca zobowiązany jest zbadać stan techniczny PN, a także zweryfikować, czy PN posiada odbiór techniczny dokonany przez właściwe organy, w szczególności UDT.
 • 9. Wszystkie zastrzeżenia Najemcy, co do stanu technicznego PN, jego wyposażenia lub ewentualnych uszkodzeń Najemca zobowiązany jest odnotować w protokole przekazania pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na nie. Jeżeli w momencie odbioru nie zostaną sformułowane w protokole żadne zastrzeżenia przyjmuje się, że Najemca odebrał PN zgodnie z zamówieniem, w dobrym stanie, wraz ze wszelkimi potrzebnymi akcesoriami. Użytkowanie PN bez podpisu na protokole także oznacza jego odbiór bez zastrzeżeń.
 • 10. Instalacja, montaż i demontaż PN są dokonywane na odpowiedzialność Najemcy, który zobowiązuje się zapoznać z zasadami montażu, działania i bezpieczeństwa przewidzianymi w przepisach prawa oraz przez producenta PN.

ART. 4 UŻYTKOWANIE

 • 1. Najemca potwierdza, że posiada uprawnienia do posługiwania się PN, jak również zobowiązuje się, że będzie go używał osobiście lub za pośrednictwem swoich odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników.
 • 2. Bez pisemnej zgody Kiloutou podnajem PN, jak również jego oddanie do używania osobie trzeciej, są zabronione.
 • 3. Najemca zobowiązuje się: zainstalować PN i używać go z należytą dbałością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami, z należytą starannością, do przestrzegania zaleceń i instrukcji obsługi oraz zasad bezpieczeństwa określonych zarówno przepisami prawa jak i przez konstruktora lub Kiloutou, oraz do jego stałego utrzymywania w dobrym stanie technicznym.
 • 4. Najemca odpowiada za sprawdzenie rodzaju gleby i podglebia na miejscu użytkowania PN oraz za przestrzeganie zasad regulujących własność publiczną i ochronę środowiska.
 • 5. Wszelkie zmiany, ulepszenia czy przeróbki PN są zabronione.
 • 6. Najemca jest zobowiązany używać PN wyłącznie na terenie Polski, chyba, że otrzyma pisemną zgodę na jego używanie poza granicami Polski, co może wymagać poniesienia przez Najemcę dodatkowych kosztów doubezpieczenia PN i innych kosztów.
 • 7. Używanie PN przy usuwaniu azbestu jest zabronione, chyba, że Najemca uzyska pisemną zgodę Kiloutou. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do oczyszczenia PN po zakończeniu pracy z azbestem i okazania przy zwrocie PN stosownego zaświadczenia o usunięciu azbestu z PN. W przypadku, gdy Najemca nie usunie azbestu z PN lub nie okaże stosownego zaświadczenia, zobowiązany jest pokryć koszty oczyszczenia PN oraz zapłaty czynszu najmu za okres, w jakim PN nie był przez Kiloutou użytkowany z uwagi na trwającą procedurę czyszczenia oraz czas potrzebny Kiloutou na jego organizację, nie krótszy jednak niż 7 dni.
 • 8. W przypadku PN wyposażonego w systemy zamykania, antywłamaniowe lub alarmy, Najemca zobowiązuje się, poza okresami użytkowania, zamykać PN na klucz, zamek antywłamaniowy lub włączyć alarm, nie zostawiać dokumentów ani kluczy w kabinie pojazdu, ani innym miejscu dostępnym dla osób nieupoważnionych.
 • 9. Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć osoby użytkujące PN we wszystkie wymagane środki ochrony osobistej bez zapewnienia, których użytkowanie PN jest zabronione.
 • 10. Najemca zobowiązany jest do wskazania lokalizacji, w jakiej znajdował się będzie PN, a także każdorazowego uzyskania zgody Kiloutou na zmianę tej lokalizacji. Zmiana lokalizacji bez zgody Kiloutou stanowi rażące naruszenie umowy uprawniające Kiloutou do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i żądania natychmiastowego zwrotu PN oraz zawiadomieniu policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 278, 284, 286 i inne kodeksu karnego. 

ART. 5 KONSERWACJA

 • 1. Najemca jest zobowiązany do ochrony PN przed uszkodzeniem oraz do regularnego przeprowadzania, na swoją odpowiedzialność, wszelkich bieżących czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, sprawdzaniem i uzupełnianiem poziomów oleju, wody i innych płynów, smarowaniem i innych czynności w ramach normalnego użytkowania, w szczególności, lecz nie wyłącznie wymaganych w instrukcji obsługi, a także do naładowania akumulatorów, sprawdzania ciśnienia w oponach. Najemca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Kiloutou o wszelkich stwierdzonych anomaliach dotyczących PN. Koszty naprawy związane z niewystarczającą konserwacją pokrywa Najemca. Najemca jest zobowiązany dostarczyć do PN paliwa lub innego rodzaju energię.
 • 2. Najemca zobowiązany jest poinformować Kiloutou na minimum 3 dni robocze (gdzie 1 dzień roboczy to 8 motogodzin) przed terminem obowiązkowego przeglądu wskazanego w umowie o zbliżającym się terminie obowiązkowego przeglądu wskazanego w umowie.
 • 3. Najemca zobowiązany jest zapewnić dostępność PN dla pracowników Kiloutou celem przeprowadzenia czynności serwisowych niezależnie od tego, w jakim miejscu PN się znajduje, i uzyskać w tym zakresie wszystkie zgody i zezwolenia, oraz udostępnić PN pracownikom skierowanym przez Kiloutou celem wykonania czynności serwisowych.
 • 4. Najemca zobowiązuje się udostępnić PN Kiloutou w celu konserwacji, wyłączając PN w tym czasie z użytku.
 • 5. Najemca ponosi względem Kiloutou odpowiedzialność z tytułu nienależytej konserwacji PN wykonywanej z dochowaniem należytej staranności „jak za własne urządzenie“, w tym także odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia PN lub utratę uprawnień gwarancyjnych.
 • 6. Najemca oświadcza, że zapoznał się z cechami akustycznymi PN i zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki pozwalające uniknąć dokuczliwego hałasu.

ART. 6 NAPRAWY

 • 1. W przypadku awarii, niesprawności lub pogorszenia działania PN, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zaprzestać użytkowania PN i poinformować Kiloutou telefonicznie oraz wysłać w ciągu 48 godzin pisemne oświadczenie zawierające opis zdarzenia.
 • 2. Wszelkie naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby skierowane przez Kiloutou, zaś koszty są ponoszone zgodnie z postanowieniami art. 7. Kiloutou będzie decydować samodzielnie o naprawie lub zaniechaniu naprawy PN z uwzględnieniem kryteriów dotyczących bezpieczeństwa.
 • 3. Kiloutou może obciążyć Najemcę obowiązkiem zapłaty czynszu najmu za okres unieruchomienia PN, jeżeli unieruchomienie nie nastąpiło z winy Kiloutou.
 • 4. Kiloutou nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy lub osób trzecich za jakiekolwiek skutki zatrzymania lub nieprawidłowego działania PN i nie będzie z tego tytułu zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, na co Najemca wyraża zgodę.

ART. 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ / UBEZPIECZENIE

Ogólne zasady odpowiedzialności.

 • 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów OWU, wszelka odpowiedzialność Kiloutou względem Najemcy zostaje ograniczona do szkody rzeczywistej poniesionej przez Najemcę, nie wyższej jednak, niż wysokości zapłaconego przez Najemcę czynszu najmu wynikającego z zawartej UN za wynajem PN, którego użytkowanie lub brak doprowadził do powstania szkody. Wyłącza się odpowiedzialność Kiloutou za wszystkie utracone korzyści, kary umowne, jakimi obciążony został Najemca przez inne podmioty, grzywny i opłaty karne lub administracyjne jak również brak prawidłowego doboru PN lub jego parametrów do potrzeb Najemcy.
 • 2. Najemca nie może używać PN w innym celu, niż ten, do którego jest on przeznaczony, ani też w jakikolwiek sposób naruszać zasad bezpieczeństwa oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 3. Najemca odpowiada za PN, jak również odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone działaniem PN lub w PN w okresie najmu.
 • 4. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z wad ukrytych w PN powodujące, że nie nadaje się on do użytku w celu, do którego jest przeznaczony, jeżeli dostarczy on dowód na ww. wady.

Szkody wyrządzone osobom trzecim (odpowiedzialność cywilna).

 • 5. W przypadku lądowych pojazdów silnikowych posiadających tablice rejestracyjne, Kiloutou zawarła obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazd biorący udział w wypadku komunikacyjnym. Kiloutou i/lub jej ubezpieczyciel zastrzega sobie możliwość wystąpienia z regresem w stosunku do Najemcy.
 • 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komunikacyjnej Kiloutou, o którym mowa w pkt. 5, nie zwalnia Najemcy z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w celu pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z użytkowaniem PN i prowadzoną działalnością zarówno w stosunku do PN będącego lądowym pojazdem silnikowym (kiedy nie bierze on udziału w wypadku komunikacyjnym), jaki i innego rodzaju PN.

Szkody w mieniu będącym przedmiotem najmu (PN)

 • 7. Najemca ponosi skutki finansowe szkód zaistniałych w okresie najmu. W przypadku całkowitej utraty PN wartość PN określana będzie według zasad wskazanych w pkt 14 niniejszego art. Najemca, który nie został objęty KP, zobowiązany jest do zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek zaistnienia szkody, przy czym zwolniony jest on z odpowiedzialności jedynie do wysokości odszkodowania zapłaconego Kiloutou przez jej ubezpieczyciela.
 • 8. Najemca zobowiązany jest do wykupienia dodatkowo płatnej opcji „rezygnacji przez Kiloutou z roszczeń z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody w PN" poprzez uczestnictwo Najemcy w Kiloutou Protection na zasadach i w zakresie określonych w OWKP. Udział w KP płatny jest według określonego w umowie procenta czynszu najmu. Wybór tej opcji jest jednoznaczny z rezygnacją przez Kiloutou z roszczenia przysługującego jej z tego tytułu wobec Najemcy, w zakresie szkody w PN zaistniałej w ramach normalnego użycia, tzn. zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania, jeżeli użytkownik nie spowodował szkód w wyniku upadku ciał obcych. Zwolnienie jest przyznane pod następującymi warunkami: przestrzegania postanowień umowy OWU, zasad określonych w OWKP, wyłączeń wymienionych w art. 8, wywiązania się na dzień szkody z wszelkich wymagalnych płatności na rzecz Kiloutou oraz złożenia szczegółowego zgłoszenia zgodnie z art. 9 oraz naprawienia przez zakład ubezpieczeń szkody poniesionej przez Kiloutou.
 • 9. Warunkiem uzyskania zwolnienia związanego z uszkodzeniem PN jest zwrot uszkodzonego, ale kompletnego PN do Kiloutou chyba, że Najemca wykupił dodatkowo opcję “rezygnacji przez Kiloutou z roszczeń z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody w PN”, która, oprócz zwolnienia z roszczeń opisanych w ust. 8 powyżej, obejmuje również zwolnienia z roszczeń z tytułu utraty, zniknięcia i kradzieży na zasadach określonych w OWKP, pod warunkiem naprawienia przez zakład ubezpieczeń szkody poniesionej przez Kiloutou.
 • 10. Udział w KP i wynikające z niego zwolnienie z roszczeń, nie obejmują następujących szkód, które stanowią ponadto przyczynę rozwiązania umowy z mocy prawa z winy Najemcy: szkody powstałe w przypadku niestosowania się do instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa, szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń i zakazów wymienionych w art. 3, 4, 5 i 6 niniejszej umowy, a w szczególności nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, szkody powstałe w wyniku korzystania z PN przez osobę niewykwalifikowaną lub nieposiadającą wymaganych uprawnień, przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub innych substancji ograniczających poczytalność lub wpływających negatywnie na możliwość bezpiecznego użytkowania PN albo przez osobę inną niż Najemca (lub jego pracownik), wskazaną w umowie.
 • 11. Najemca ponosi odpowiedzialność, której nie wyłącza udział w KP i wynikające z niego zwolnienie z roszczeń, za używanie PN w celach sprzecznych z prawem, w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • 12. . Najemca ponosi odpowiedzialność, której nie wyłącza udział w KP, także za niedbalstwo, błąd wynikający z używania paliwa, jakąkolwiek ingerencję w PN lub manipulację, transport źródeł promieniowania jonizującego, substancji wybuchowych, łatwopalnych, korozyjnych lub utleniających, wandalizm, brak odpowiedniego rozmieszczenia, przeciążenie, umyślne uszkodzenia.
 • 13. Zwolnienie od odpowiedzialności wskazane w artykule 7 ust. 5 nie obejmuje również kosztów poniesionych na transport za granicę uszkodzonego PN (rozładunek przy pomocy dźwigu, usuwanie usterek, holowanie itp.), przebicie opon, uszkodzenie reflektorów, opon, kół, lusterek, stłuczenie szyb, szkody wyrządzone w PN podczas transportu, rozmieszczania, sprzęgania, załadunku lub rozładunku przez Najemcę oraz złomowanie.
 • 14. W każdy przypadku braku zwrotu PN, za wyjątkiem zwolnienia przewidzianego w związku z udziałem Najemcy w KP, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kiloutou równowartość PN wg jej ceny odtworzeniowej.
 • 15. W każdym przypadku zwrotu niekompletnego PN, pozbawionego poszczególnych akcesoriów, części zamiennych i elementów podlegających demontażowi, jak również w każdym innym przypadku nieobjętym zwolnieniem wynikającym z udziału KP, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kiloutou kwoty odpowiadającej wartości brakujących elementów, akcesoriów, części zamiennych lub wartości naprawy według kosztów odtworzenia, jako elementów nowych zgodnie z kosztami poniesionymi przez Kiloutou bez obniżenia o wartość zużycia oraz kosztów ich dostawy do Kiloutou i montażu. W przypadku, gdy brak kompletności sprzętu spowoduje brak możliwości jego dalszego wynajmu Najemca zobowiązany jest także do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość czynszu najmu za okres, w jakim Kiloutou oczekiwał na ich dostawę.

Art. 8 ODPOWIEDZIALNOSĆ WZGLĘDEM OSÓB TRZECICH.

 • 1. Za wszystkie szkody wyrządzone przez PN w okresie najmu odpowiada Najemca.
 • 2. Kiloutou nie odpowiada za szkody wyrządzone przez PN, w szczególności nie odpowiada za szkody wyrządzone kierowcy/operatorowi, osobom towarzyszącym kierowcy lub jego pracownikom, szkody w mieniu i towarach transportowanych, szkody wyrządzone osobom trzecim przez PN, szkody wyrządzone w innych urządzeniach w przypadku, kiedy PN jest wykorzystywany, jako źródło energii w celu wykonywania różnych prac, szkody wyrządzone ruchem lądowego pojazdu silnikowego w ludziach, nieruchomościach, rzeczach lub zwierzętach.
 • 3. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia zwróciła się z roszczeniami wobec Kiloutou, Kiloutou i/lub jego ubezpieczyciel mają prawo regresu wobec Najemcy, który zobowiązany jest zwolnić ich z odpowiedzialności, oraz zwrócić wszystkie koszty z tym związane, w tym także koszty związane z ochroną prawną.
 • 4. W szczególności Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaistnienie wypadków, do których doszło w trakcie trwania najmu, w szczególności w związku z nieposiadaniem przez kierowcę/operatora ważnych zaświadczeń lub uprawnień wymaganych przepisami prawa lub w przypadku, kiedy znajdowałby się on pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub innych substancji ograniczających poczytalność lub wpływających negatywnie na możliwość bezpiecznego użytkowania PN, na skutek niezachowania warunków bezpieczeństwa transportu, szkód wyrządzonych ruchem lądowego pojazdu silnikowego przewożącego PN, szkód wyrządzonych wskutek działania źródła promieniowania jonizującego, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, korozyjnych lub utleniających ani za szkody wyrządzone podczas wykonywania testów, wyścigów lub zawodów.

ART. 9 ZGŁOSZENIE SZKODY

 • 1. W przypadku zaistnienia szkody Najemca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie niezwłocznie Kiloutou i przekazać jej pisemne zgłoszenie szkody w ciągu 48 godzin oraz zapewnić Kiloutou i jej ubezpieczycielowi dostęp do PN.
 • 2. W zgłoszeniu szkody należy podać datę, miejsce, okoliczności, przyczynę oraz spodziewane skutki, nazwę/nazwisko, adres użytkownika PN, określenie czy użytkownik jest sprawcą czy pokrzywdzonym, osoby poszkodowane, świadków, informacje, czy na miejsce zdarzenia przybyła policja, pogotowie ratunkowe, czy został sporządzony protokół, miejsce, gdzie możliwe jest stwierdzenie szkód, zawarte ubezpieczenia u innych ubezpieczycieli.
 • 3. W przypadku udziału w zderzeniu lądowych pojazdów silnikowych posiadających tablice rejestracyjne (szkoda materialna i/lub osobowa) Najemca powinien sporządzić i przekazać Kiloutou protokół podpisany przez kierowców uczestniczących w zderzeniu.
 • 4. W przypadku kradzieży Najemca powinien natychmiast po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż 24 h, złożyć do właściwych organów ścigania zawiadomienie o kradzieży, zawierające dane PN ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych, jeżeli PN je posiadał, datę i okoliczności kradzieży, oraz w tym samym terminie lub na wniosek przekazać oryginały do Kiloutou. Powinien on niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym w art. 9 pkt 1, przekazać do Kiloutou pisemne zgłoszenie szkody oraz wszelkiego rodzaju reklamacje, wezwania, dokumenty procesowe, jakie zostały mu przekazane, oraz przekazać niezwłocznie wszelkie dokumenty w przypadku złożenia odpowiedniego wniosku.
 • 5. Naruszenie zasad lub obowiązków w zakresie zgłoszenia szkody wskazanych powyżej powoduje utratę uprawnień wynikających z opcji “rezygnacji przez Kiloutou z roszczeń z tytułu szkód w PN", a także innych zwolnień z odpowiedzialności względem Kiloutou, jeżeli takie zostały przez niego wykupione lub przyznane przez Kiloutou.
 • 6. Bez odrębnego pisemnego umocowania pochodzącego od Zarządu Kiloutou Najemca nie jest uprawniony do negocjowania w imieniu Kiloutou w sprawie odpowiedzialności za wyrządzone szkody, ani zawierania z osobami trzecimi jakichkolwiek ugód dotyczących wypadku czy też składania w tym zakresie jakichkolwiek oświadczeń.

ART. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY NIEDOZWOLONE

 • 1. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czyny niedozwolone, w tym przestępstwa popełnione z użyciem PN lub w związku z zawarciem niniejszej UN przez siebie, swoich pracowników lub inne osoby, którym udostępnił PN i ponosi związane z nimi konsekwencje karne, cywilne i podatkowe.
 • 2. W przypadku opłacenia przez Kiloutou jakichkolwiek kosztów związanych z tymi zdarzeniami, zobowiązuje się on do ich zwrotu Kiloutou, w tym także kosztów obsługi wezwań otrzymywanych przez Kiloutou od uprawnionych organów. Kiloutou uprawnione jest do przekazania właściwym organom danych dotyczących Najemcy oraz kopii wszystkich dokumentów otrzymanych w związku z zawarciem i realizacją UN.

ART.11 CZYNSZ NAJMU I OPŁATY DODATKOWE

 • 1. Niezależnie od czasu trwania najmu, cena najmu (czynsz najmu) jest określana w UN w odniesieniu do jednostki czasu w przypadku każdorazowego najmu (dzień, tydzień, miesiąc) zgodnie z taryfą obowiązującą w momencie zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu. UN wskazuje na odwrocie przyjętą jednostkę czasu oraz stawkę najmu.
 • 2. UN może przewidywać zmianę stawki czynszu najmu w przypadku zmiany czasu trwania najmu.
 • 3. Jeżeli jednostka czasu nie została sprecyzowana, przyjmuje się, że jest nią rozpoczęty dzień kalendarzowy. Najemcę obciąża obowiązek zapłaty za każdą rozpoczętą jednostkę czasu udostępnienia PN.
 • 4. Czynsz najmu jest fakturowany z dołu lub na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
 • 5. W przypadku zadeklarowania przez Najemcę sztywnego terminu najmu i określenia w umowie ryczałtowej stawki czynszu najmu faktura wystawiana jest w dacie zawarcia umowy. W takim przypadku wcześniejszy zwrot PN nie powoduje obowiązku zwrotu ani obniżenia ustalonego czynszu najmu za niewykorzystany okres.
 • 6. Najemca upoważnia Kiloutou do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu, jak również do przesyłania faktur droga elektroniczną.
 • 7. Dla maszyn, które posiadają licznik motogodzin, Kiloutou wprowadza 8-godzinny limit dobowy pracy PN. Jeżeli limit dobowy zostanie przekroczony, Kiloutou obciąży Najemcę opłatą dodatkową w wysokości 1/8 dobowej stawki czynszu najmu za każdą rozpoczętą godzinę.
 • 8. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu PN do miejsca odbioru w kwotach wskazanych na umowie, a w przypadku gdyby pomimo zamówienia dostawy PN do miejsca odbioru odmówił podpisania umowy, zobowiązany jest do zapłaty kosztów dostawy zgodnie z obowiązującym w Kiloutou cennikiem.
 • 9. W przypadku utraty PN lub jego kradzieży Najemca, niezależnie od obowiązku naprawienia wynikającej z tego tytułu szkody na zasadach przewidzianych w niniejszych OWU, zobowiązany jest także do zapłaty na rzecz Kiloutou kwoty odpowiadającej kwocie czynszu najmu do momentu odzyskania PN lub dostawy do Kiloutou nowego urządzenia, zamówionego przez Kiloutou niezwłocznie po zgłoszeniu kradzieży lub utraty i otrzymanego w normalnym toku dostaw, jako zryczałtowanego zwrotu utraconych przez Kiloutou dochodów.
 • 10. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu najmu Najemca zobowiązanych jest do zapłaty na rzecz Kiloutou opłat dodatkowych z tytułu świadczonych usług oraz wykonywanych czynności wynikających z niniejszych OWU, wyszczególnionych w Cenniku Kiloutou dostępnym w oddziale Kiloutou, który stanowi integralną część niniejszych OWU i z którymi Najemca zapoznał się i je akceptuje.
 • 11. Wyłącza się możliwość potrącenia przez Najemcę jakichkolwiek roszczeń i wierzytelności przysługujących mu względem Kiloutou ze zobowiązaniami względem Kiloutou.

ART. 12 ZWROT

 • 1. PN może zostać zwrócony wyłącznie w godzinach otwarcia oddziału Kiloutou.
 • 2. W przypadku odbioru PN przez Kiloutou poza siedzibą oddziału, Najemca powinien poinformować Kiloutou na piśmie o dostępności PN, z odpowiednim wyprzedzeniem, podając miejsce, w którym PN się znajduje, oraz zapewnić udział przedstawiciela Najemcy w momencie odbioru PN. Najemca zobowiązany jest zapewnić dostępność PN do odbioru oraz możliwość wjazdu pojazdu Kiloutou celem jego odbioru na teren, na którym znajduje się PN. PN powinien być przygotowany do odbioru w miejscu umożliwiającym jego bezpieczny załadunek.
 • 3. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z umowy aż do momentu rzeczywistego zwrotu/odbioru PN przez Kiloutou, w szczególności ponosi on odpowiedzialność za PN.
 • 4. PN zostanie uznany za „zwrócony”, a odpowiedzialność za PN przeniesiona na Kiloutou po podpisaniu protokołu odbioru przez pracownika Kiloutou.
 • 5. Najemca zobowiązany jest dokonać zwrotu PN bez osobnego wezwania w godzinach pracy oddziału, najpóźniej ostatniego dnia najmu.
 • 6. Najemca jest zobowiązany zwrócić PN w dobrym stanie, ze wszystkimi akcesoriami i wyposażeniem, w szczególności z urządzeniami zabezpieczającymi, wyczyszczony, z poziomem paliwa, oleju i innych płynów i smarów zużywalnych nie mniejszym niż w czasie jego udostępnienia. W przeciwnym wypadku zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kiloutou opłat z tytułu przywrócenia PN do stanu poprzedniego, czyszczenia i innych opłat zgodnie z Cennikiem Kiloutou.
 • 7. W momencie zwrotu sporządzany jest przez Kiloutou i Najemcę protokół zwrotu, ze wskazaniem daty zwrotu i widocznego stanu sprzętu, z zastrzeżeniem niewidocznych lub niezgłoszonych uszkodzeń. W przypadku odbioru PN przez Kiloutou, w sytuacji nieobecności Najemcy, Kiloutou jednostronnie opisze w protokole stan PN, a zapisy te będą wiążące dla obydwu stron.
 • 8. W terminie do 5 dni roboczych od daty zwrotu/odbioru PN Kiloutou uprawnione będzie do zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń PN niewidocznych lub niezgłoszonych przez Najemcę w momencie zwrotu.
 • 9. W przypadku kradzieży lub utraty PN umowa wygasa w dniu dostarczenia przez Najemcę do Kiloutou dokonanego przez Najemcę zgłoszenia ww. zdarzeń właściwym organom ścigania, co powoduje, iż Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu do tego dnia. Jeżeli PN nie zostanie zwrócony, niezależnie od przyczyny, Najemca zobowiązany jest do zapłaty, poza czynszem z tytułu najmu, opłaty naliczonej zgodnie z art. 7 ust 13 i 14 i 13 i art. 11 ust 9.
 • 10. Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kiloutou wartości wyposażenia, akcesoriów, elementów podlegających demontażowi lub części zamiennych, które nie zostaną zwrócone wg kosztu odtworzenia zgodnie z art. 7 ust. 15. W takim przypadku art. 11 ust. 9 ma odpowiednie zastosowanie, a opłata liczona będzie jako równowartość czynszu najmu za cały PN.

ART. 13 WŁASNOŚĆ PRZEDMIOTU NAJMU

 • 1. UN nie przenosi własności PN na Najemcę.
 • 2. Najemca nie jest uprawniony do zdejmowania lub zmiany tablic potwierdzających własność i/lub napisów znajdujących się na mieniu będącym przedmiotem najmu.
 • 3. PN nie może zostać przez Najemcę zbyty ani oddany jako zabezpieczenie.
 • 4. Najemca nie jest uprawniony do obciążania PN w jakikolwiek sposób, w tym także do ustanawiania praw, rzeczowych czy innych, na rzecz kogokolwiek.
 • 5. Najemcy nie przysługuje prawo zatrzymania PN na poczet jakichkolwiek rozliczeń z Kiloutou.

ART. 14 PŁATNOŚCI

 • 1. Wszelkie należności na rzecz Kiloutou płatne są w gotówce, za wyjątkiem odroczonych terminów płatności określonych w UN.
 • 2. W przypadku zakwestionowania płatności przez Najemcę, Kiloutou może domagać się zwrotu koszów związanych z prowadzeniem sporu.
 • 3. W przypadku opóźnienia w płatności Najemca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, oraz zapłaty przez Najemcę zryczałtowanej opłaty tytułem zwrotu kosztów windykacji w kwocie stanowiącej równowartość 40 Euro według średniego kursu NBP z tytułu każdej niezapłaconej w terminie faktury, jak również natychmiastową wymagalność pozostałych jeszcze do zapłaty należności wynikających z tej lub innych UN zawartych przez Najemcę z Kiloutou.
 • 4. Udzielone Najemcy rabaty handlowe są należne jedynie w przypadku terminowej zapłaty faktury. Uchybienie terminowi płatności uprawnia Kiloutou do obciążenia Najemcy dodatkową opłatą wyrównawczą odpowiadającą równowartości udzielonego rabatu, począwszy od dnia zawarcia UN.
 • 5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpłaty do kasy lub wpływu należności na konto Kiloutou.
 • 6. Przyjmuje się, iż zapłata należności ma charakter długu oddawczego, który winien być spełniony w siedzibie Kiloutou zgodnie z danymi KRS, co nie wyłącza możliwości przyjęcia płatności w oddziale Kiloutou oraz poprzez wpłatę na rachunek bankowy.

ART. 15 OPŁATA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE

 • 1 Jeżeli Najemca nie zwróci PN, pomimo upływu sztywnego terminu najmu określonego w UN, lub pomimo żądania przez Kiloutou zwrotu PN zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kiloutou kary umownej w wysokości 200 % należnej zgodnie z UN stawki czynszu najmu brutto (określonej jako stawka bez żadnych rabatów) za każdy dzień bezumownego korzystania z PN.

ART. 16 KLAUZULA ROZWIĄZUJĄCA

 • 1. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień UN lub OWU, w szczególności niezwrócenia PN lub braku zapłaty w terminie należności na rzecz Kiloutou wynikających z którejkolwiek z umów zawartych z Kiloutou, a także zmiany lokalizacji użytkowania któregokolwiek z PN wynajętych od Kiloutou bez zgody Kiloutou zarówno przedmiotowa UN, jak i wszystkie pozostałe UN łączące strony mogą zostać wypowiedziane przez Kiloutou w trybie natychmiastowym z winy Najemcy.
 • 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w trybie natychmiastowym może zostać wysłane przez Kiloutou: na wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej, fax, a także listem poleconym, kurierem, osobiste dostarczenie do siedziby Najemcy lub w miejsce, w którym wedle oświadczenia Najemcy użytkowany miał być PN. Najemca zobowiązany jest zapewnić prawidłowość działania systemów komunikacji oraz obecność osób umocowanych do odbioru pism w w/w miejscach, a ich niesprawność lub nieobecność nie wpływa na skuteczność doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
 • 3. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu za okres do dnia jej wypowiedzenia i wydania/zwrotu PN pod rygorem obciążenia go karą umowną w kwocie równej wysokości 200 % dobowej stawki czynszu najmu brutto należnej zgodnie z UN (określonej, jako stawka bez żadnych rabatów) za każdy jeden dzień bezumownego korzystania, oraz możliwości zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 278, 284, 286 i inne kodeksu karnego.
 • 4. W przypadku wypowiedzenia w trybie natychmiastowym umowy zawierającej czynsz zryczałtowany ustalony w oparciu o sztywny okres najmu zgodnie z art. 11 ust. 5 OWU, Najemca zobowiązany jest do zapłaty całości czynszu, jaki pozostaje do końca ustalonego okresu najmu. W takim przypadku Kiloutou uprawnione jest także do obciążenia Najemcy różnicą pomiędzy czynszem najmu zgodnie z obowiązującym w Kiloutou cennikiem a zryczałtowanym czynszem najmu ustalonym w umowie.

ART 17 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 • 1. Przeniesienie przez Najemcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Kiloutou wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 • 2. Strony uznają, iż wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy może być także kierowana do Najemcy na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie.
 • 3. Do rozstrzygnięcia sporów między Kiloutou i Najemcą wynikających z UN jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Kiloutou. Powyższa regulacja nie dotyczy sytuacji, w której Najemca jest konsumentem i nie prowadzi działalności gospodarczej, w takich przypadkach zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego dotyczące właściwości miejscowej.
 • 4. Najemca oświadcza, iż wyraża zgodę/nie wyraża (właściwe podkreślić) zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych Kiloutou oraz innych podmiotów z grupy Kiloutou.
 • 5. Najemca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia w każdym czasie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych