OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ WWW.KILOUTOU.PL 

 • Ważne do dnia: „w mocy” 
 • Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez: KILOUTOU Polska Sp. z o.o. o kapitale zakłądowym 12.200.000 PLN z siedzibą przy ul. Rokicińska 142z, (92-412) w Łodzi  zarejestrowaną  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000410479 dalej zwaną “KILOUTOU”. 
 • Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (dalej „OWU”) regulują zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.kiloutou.pl (dalej zwaną „Stroną”) i/lub każdym innym adresem, jaki KILOUTOU zdecydowałby się zastąpić ww. adres.
 • Korzystanie ze Strony oznacza pełną akceptację przez każdą osobę fizyczną czy prawną  (dalej zwaną „Użytkownikiem”) mająca do niej dostęp, niniejszych OWU. 
  W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi wyłącznie osoby dorosłe mogą mieć dostęp do Strony. Użytkownicy mogą być zarówno być profesjonalistami jak i osobami prywatnymi. 
  OWU, które mają zastosowanie obowiązują w dniu korzystania przez Użytkowników ze Strony. 
  KILOUTOU zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU, w każdym momencie, z zastrzeżeniem 10-dniowego wypowiedzenia licząc od daty ich umieszczenia na Stronie.

 ARTYKUŁ 1 – PRZEDMIOT

 • Niniejsze OWU mają na celu określenie stosunków między KILOUTOU a poszczególnymi Użytkownikami oraz określenie warunków użytkowania Strony przez Użytkowników.
  Strona stanowi ofertę najmu sprzętu, złożoną z 2 odrębnych części: z jednej strony świadczenia proponowane przez Kiloutou (1-1), z drugiej strony świadczenia proponowane przez jej partnerów (1-2).
   
 • 1-1 Usługi świadczone przez Kiloutou
  Wyjaśnia się, że niniejsza strona nie ma na celu umożliwienia Użytkownikowi zawarcia umowy najmu on-line, a wyłącznie uzyskanie kosztorysu lub rezerwację on-line z katalogu usług KILOUTOU (dalej zwanych „Usługami”) polegających na wynajmie różnych dóbr (dalej zwanych „Produktami") i usług z nimi powiązanych. Zatem zasady dotyczące umowy z zakresu handlu elektronicznego nie mają zastosowania w odniesieniu do niniejszych OWU. Art. 1-2 dotyczy również usługi Kiloutou Global Service.

 • 1-2 Oferty partnerskie
  Ponadto, wyjaśnia się, że niniejsza Strona proponuje również Użytkownikowi Usługi partnerów KILOUTOU (dalej zwane „Usługami Partnerskimi”), o których mają zastosowanie, poza niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania, ogólne warunki ww. partnerów, w związku z czym Użytkownik powinien zapoznać się ze stronami internetowymi określonych partnerów i ich własnymi ogólnymi warunkami umownymi. KILOUTOU nie wykroczy poza pośrednictwo w nawiązaniu relacji w tym zakresie.

 ARTYKUŁ 2 – PREZENTACJA POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI STRONY

Strona proponuje następujące funkcje:
 • Prezentacja Usług KILOUTOU i Usług Partnerskich z możliwością wyszukania danego Produktu  poprzez wyszukiwarkę oraz z możliwością porównania wszystkich Usług pomiędzy sobą poprzez Porównywarkę;
 • Dostęp do przestrzeni użytkownika zwanej „Moje konto”, dostępnej po rejestracji Użytkownika;
 • Możliwość uzyskania, po przejściu poszczególnych etapów, kosztorysu lub rezerwacji Usług KILOUTOU poprzez „Koszyk”;
 • Możliwość wyszukania wypożyczalni KILOUTOU;
 • Możliwość kontaktu z KILOUTOU za pośrednictwem formularza oraz poprzez apocztę elektroniczną.

 ARTYKUŁ 3 – USŁUGI

 • Niniejsza Strona proponuje Usługi jak również Usługi Partnerskie (jeżeli chodzi o specyfikę Usług Partnerskich, ma zastosowanie art. 4 niniejszych OWU). 
ARTYKUŁ 3.1 – Wybór Usług

Aby wybrać Usługi, Użytkownik ma możliwość:
 • Wyboru Produktu dzięki kategoriom zaproponowanym przez Stronę,
 • Skorzystania z wyszukiwarki zaproponowanej przez Stronę, która umożliwi rezerwację bezpośrednio wybranego Produktu w pasku wyszukiwania. 
ARTYKUŁ 3.2 – Strona Produktu
 • Strona Produktu zawiera różne informacje dotyczące Produktów będące przedmiotem Usług, a w szczególności parametry techniczne. Użytkownik może zapoznać się z „Kartą Techniczną: lub „Kartami Technicznymi” i „Wytycznymi” dotyczącymi Produktu.
 • Strona produktu prezentuje również akcesoria, dobra konsumpcyjne i usługi powiązane z Produktem, jak również opinie i porady Użytkowników. Użytkownik może również zadać pytanie lub poprosić o radę albo podzielić się swoim doświadczeniem dotyczącym Produktu. 
 • Ceny Produktów wskazane na Stronie są denominowane w PLN z podatkiem lub bez podatku dla profesjonalistów w zależności od VAT wg stawki obowiązującej w dniu korzystania ze Strony. Wszelkie zmiany stawek będą niezwłocznie uwzględniane w cenach proponowanych Produktów.
 • KILOUTOU zastrzega sobie możliwość zmiany cen w dowolnym momencie. 
ARTYKUŁ 3.3 – Porównanie Produktów
 • KILOUTOU proponuje Użytkownikowi porównanie produktów za pośrednictwem porównywarki.
 • Użytkownik ma możliwość dodania lub usunięcia Produktów do porównywarki poprzez aktywację linku na stronie produktu. Po kliknięciu na link „Porównać”, Strona zaprezentuje do 4 Produktów ze wskazaniem dostępnych wartości charakterystyki technicznej wspólnych cech technicznych, aby pomóc Użytkownikowi w dokonaniu wyboru. 

ARTYKUŁ 4 – USŁUGI PARTNERSKIE

 • KILOUTOU proponuje, spośród Usług zaprezentowanych na Stronie, Usługi swoich Partnerów, które zostały wyraźnie określone jako takie Usługi na Stronie. 
 • Jeżeli Użytkownik wybierze Usługę Partnera, zostanie on automatycznie odesłany do strony internetowej ww. Partnera kontynuować przeglądanie. 
 • Dane identyfikacyjne Użytkownika zostaną przekazane Partnerowi po uzyskaniu zgody Użytkownika, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza podczas rejestracji w Użytkownika na Stronie. 
 • Ogólne Warunki Najmu KILOUTOU nie mają zastosowania do Usług Partnerskich. 
 • Jeżeli Użytkownik zostanie odesłany do strony internetowej Partnera, niniejsze OWU nie będą miały zastosowania, zaś Użytkownik będzie podlegał warunkom umownym Partnera. 
 • KILOUTOU nie ponosi odpowiedzialności za stosunek umowny pomiędzy Użytkownikiem, a jego Partnerem, zaś jego relacje ograniczą się w tym zakresie wyłącznie do pośrednictwa do nawiązania relacji.

 ARTYKUŁ 5 – PRZESTRZEŃ UŻYKOWNIKA „Moje konto”

 • Strona umożliwia Użytkownikowi korzystanie z przestrzeni użytkownika zwanej „Moje konto”.

 ARTYKUŁ 5.1 – DOSTĘP DO MOJE KONTO

 • Aby uzyskać dostęp do przestrzeni użytkownika Moje konto, Użytkownik powinien zarejestrować się na stronie głównej klikając na przewidziany do tego celu link. Powinien on wówczas podać informacje pozwalające na jego identyfikację. 
 • Użytkownicy profesjonalni korzystający ze Strony w ramach prowadzonej przez nich działalności zawodowej, zostaną poproszeni o identyfikacje przedsiębiorstwa (nr VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym). Ponadto, Użytkownicy przedsiębiorstw będących już klientami Kiloutou, zostaną poproszeni o podanie kodu identyfikacyjnego przedsiębiorstwa właściwego dla Kiloutou. Te środki ostrożności mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych klientów korporacyjnych. 
 • Zapisany Użytkownik będzie zatem dysponował swoją przestrzenią Moje konto, do której może on uzyskać dostęp klikając na przewidzianą w tym celu zakładkę. Zatem może on połączyć się poprzez nazwę użytkownika i hasło, które sam ustanowił w momencie zapisu. 
 • KILOUTOU pragnie zwrócić uwagę Użytkownika na konieczność zachowania poufności hasła i zapewnić Użytkownikowi odpowiednie warunki dotyczące jego przechowywania. W przypadku utraty hasła Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować KILOUTOU o tym fakcie oraz za pośrednictwem linku „Nie pamiętam hasła" na stronie logowania do swojej przestrzeni Użytkownika zmienić hało na nowe.

 ARTYKUŁ 5.2 – FUNKCJE MOJE KONTO

 • Gdy tylko Użytkownik zaloguje się na Stronie do swojej przestrzeni Moje konto, będzie on mógł skorzystać z następujących spersonalizowanych funkcji: 
 • Sekcja „Moje rezerwacje online” pozwala Użytkownikowi uzyskać dostęp do: swoich zapytań, listy rezerwacji i kosztorysu,
 • Sekcja "Historia zamówień" pozwala użytkownikowi podgląd zamówionych Produktów przez Użytkownika.
 • Sekcja "Ulubione" pozwala tworzyć listę preferowanych przez Uzytkownika Produktów,
 • Sekcja "Moja książka adresowa" umożliwia podgląd danych klienta wykorzystywanych do zawarcia Umowy Najmu, podgląd i edycję adresów dodatkowych oraz wybór ulubionej wypożyczalni KILOUTOU,
 • Sekcja „Moje dane” pozwala Użytkownikowi uzyskać dostęp do: jego danych kontaktowych, udzielonych zgód przetwarzania danych oraz marketingowych, a także zmiany hasła,
 • Sekcja „Moje rezerwacje online” pozwala Użytkownikowi uzyskać dostęp do: swoich zapytań, rezerwacji i kosztorysu, jak również do ulubionych (ulubione produkty, adresy dostawy, agencje Kiloutou), dodatkowe sekcje mogą być dodawane za pośrednictwem usług abonenckich w ekstranecie Kiloutou i będą proponowane Użytkownikom wyłącznie w ramach użytku zawodowego.

Użytkownik a możliwość złożenia prośby o usunięcie swojego konta poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku do KILOUTOU za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: webmaster@kiloutou.pl.

ARTYKUŁ 6 – KOSZTORYS i REZERWACJA ON-LINE

Należy przypomnieć, że oferowane przez Stronę możliwości sporządzenia kosztorysów lub dokonania rezerwacji nie mają na celu zawarcia umowy najmu on-line, lecz wyłącznie uzyskanie  kosztorysu lub zarezerwowanie Produktów celem ich przyszłego wynajmu. 


Zatem, jeżeli Użytkownik chce uzyskać kosztorys na daną Usługę lub zarezerwować daną Usługę wystarczy, aby kliknął na zakładkę "Dodaj do koszyka" w Karcie Produktu, co skutkuje zachowaniem w koszyku produktów wybranych Użytkownika. 

Przed uzyskanie kosztorysu lub dokonaniem rezerwacji należy przejść przez proces określenia potrzeby. 
 • 1- Koszyk : 
  Koszyk zawiera podsumowanie produktu lub produktów i akcesoriów wybranych przez Użytkownika jak również umożliwia wybór ilości oraz czasu rezerwazji. Użytkownik może w dowolnym momencie poruszać się po Stronie, dodawać Produkty do swojego koszyka lub je z niego usunąć. Użytkownik wybiera, czy chce złożyć wniosek o kosztorys czy o dokonanie rezerwacji.
 • 2- Daty najmu:
  Użytkownik jest proszony o sprecyzowanie swojej potrzeby poprzez wskazanie planowanego okresu najmu.
 • 3- Identyfikacja:
  Jeżeli Użytkownik nie był wcześniej zalogowany, powinien on tego dokonać mając do wyboru jedną z dwóch możliwości: 
 1. Użytkownik już zarejestrowany w przestrzeni Moje konto: wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej i hasło w polach logowania,
 2. Użytkownik nie będący jeszcze klientem KILOUTOU: powinien  utworzyć swoje konto, podając swoje dane identyfikacyjne. KILOUTOU poinformuje Użytkownika po tym, gdy konto zostanie prawidłowo utworzone.
 • 4- Dostawa / Odbiór :
  Użytkownik uwierzytelniony jest następnie proszony o określenie, w odniesieniu do każdego z Produktów, pożądanego sposobu dostawy (odbiór z wypożyczalni KILOUTOU lub dostawa). 
  W przypadku dostawy Użytkownik powinien wskazać adres dostawy. W przypadku odbioru sprzętu w wypożyczalni KILOUTOU, Użytkownik powinien wybrać z oferowanej listy wypożyczalni KILOUTOU.
  Niektóre Produkty mogą być wyłącznie do odbioru, inne zaś – wyłącznie dostarczone.
 • 5- Podsumowanie:
  Ten etap pozwala uzyskać podsumowanie potrzeby wyrażonej przez Użytkownika, jak również zachęcić Użytkownik do sfinalizowania wniosku poprzez skorzystanie z jednej z dwóch opcji: sporządzenie kosztorysu lub dokonanie rezerwacji. Użytkownik uzyska wówczas natychmiastową odpowiedź lub zostanie poproszony o potwierdzenie swojego wniosku, który zostanie przetworzony przez KILOUTOU w sposób opisany poniżej
 • Kosztorysy mogą być realizowane on-line wyłącznie w odniesieniu do Produktów standardowych KILOUTOU. 
 • Rezerwacje mogą być dokonywane on-line w odniesieniu do Produktów odbieranych wyłacznie w wypożyczalni przez klienta, aktualnie dostępnych,  zgodnych z potrzebami wyrażonymi podczas dokonywania wyboru Produktów i okresu wynajmu dla danej wypożyczalni KILOUTOU, w momencie korzystania ze Strony przez Użytkownika. W takim wypadku Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie rezerwacji, aby mogła ona zostać zarejestrowana. 
 • Jednakże niektóre kosztorysy lub niektóre rezerwacje mogą wymagać zatwierdzenia przez pracownika KILOUTOU, jak również niektóre rezerwacje mogą być niedostępne w momencie korzystania ze Strony (niedostępność Produktu lub Produktów dla wybranych dat i/lub wypożyczalni Kiloutou). W takim wypadku Użytkownik powinien potwierdzić swój wniosek. KILOUTOU zobowiązuje się przeanalizować wniosek i zamieścić Użytkownikowi odpowiedź niezwłocznie w przestrzeni Użytkownika (Moje konto) oraz przekazać ją za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 • Rejestracja kosztorysu, rezerwacji albo wniosku o kosztorys  czy o rezerwację będzie dostępna niezwłocznie w Moje Konto podobnie jak oferty usług (kosztorysy) i odpowiednie rezerwacje zarejestrowane przez KILOUTOU. 
 • Zarejestrowane dokumenty: Kosztorys i Rezerwacja są również przekazywane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może również pobrać swoje kosztorysy i rezerwacje w formacie PDF i/lub je wydrukować ze swoje przestrzeni Moje konto w dowolnym momencie. 
 • Aby zawrzeć umowę z KILOUTOU w oparciu o dokonaną rezerwację, Użytkownik zostanie poproszony o zapoznanie się i podpisanie umowy najmu, w momencie odbioru sprzętu. Może on już teraz zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy Najmu dostępnymi na Stronie. Rezerwacja, która nie zostanie zrealizowana w terminie 5 dni od daty początku najmu przewidzianej w rezerwacji on-line zostanie uznana za zaniechaną i usunięta. 
 • Podczas odbioru sprzętu lub jego dostawy Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić, czy dostarczone Produkty odpowiadają jego potrzebom. Mogą pojawić się różnice pomiędzy rezerwacją, a sprzętem dostarczonym lub zaproponowanym przez agencję KILOUTOU. Jeżeli Użytkownik nie jest zadowolony ze sprzętu zaproponowanego w ramach najmu, powinien on poinformować KILOUTOU o tym fakcie i nie odbierać sprzętu lub odmówić jego odbioru w momencie dostawy. Odbiór sprzętu lub akceptacja dostawy powoduje powstanie nieodwołalnego zobowiązania po stronie Użytkownika z tytułu umowy najmu.

ARTYKUŁ 7 – WYSZUKIWANIE WYPOŻCZALNI KILOUTOU

 • Sekcja „Nasze oddziały” pozwala Użytkownikom wyszukać wypożyczalnie KILOUTOU w Polsce. Klikając na mapę Polski Użytkownik uzyskuje dostęp do lokalizacji wszystkich agencji KILOUTOU  poprzez nawigację geograficzną lub poprzez wskazanie kodu pocztowego.

 ARTYKUŁ 8 –  KONTAKT ZE STRONY KILOUTOU.PL

 • Klikając na odpowiednią zakładkę "KONTAKT", Użytkownik ma możliwość nawiązania kontaktu przez formularz elektroniczny ze strony KILOUTOU.
  W tym celu Użytkownik powinien podać następujące informacje:
 • nazwisko i imię
 • adres email
 • numer telefonu
 • kod pocztowy
 • treść zapytania

Odpowiedzi będą udzielane w dni robocze w godzinach 8:00- 16:00.

ARTYKUŁ 9 – ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownik nie będzie korzystał ze Strony w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem. 
 • Użytkownik może dzielić się swoim doświadczeniem w zakresie produktów z pozostałymi Użytkownikami na stronach dotyczących Produktów. W tym zakresie Użytkownik zobowiązuje się nie dyskredytować Usług Kiloutou ani Usług Partnerskich. 
 • W każdym przypadku Użytkownik odpowiada za treści, które tworzy i publikuje w ramach korzystania ze Strony. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować w szczególności treści: politycznych, rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminujących, nienawistnych, oszukańczych, ordynarnych, obraźliwych, nieprzyzwoitych, pornograficznych, brutalnych, naruszających dobro osób, życie prywatne, poufność, oraz w każdym stanie rzeczy, naruszające obowiązujące przepisy prawa.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie posiadane przez siebie prawa do ww. treści. Publikując je na Stronie przyznaje on KILOUTOU niewyłączne prawo do odtwarzania i przedstawiania tych treści na Stronie bez wynagrodzenia i rozpowszechniania ich na cały świat. Moderator może usunąć każdą treść, przed jej upowszechnieniem. 
 • KILOUTOU przypomina, że Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie integralności lub prawidłowego działania Strony.
 • Ponadto Użytkownik zapewnia, że wszelkie informacje dostarczone w momencie jego rejestracji są prawidłowe i zobowiązuje się do ich regularnej aktualizacji. 
 • Użytkownik odpowiada za poufność haseł i loginów związanych z otwarciem rachunku. Zatem ponosi on wyłączną odpowiedzialność wobec KILOUTOU za czynności wykonywane za pomocą swojego konta.

 ARTYKUŁ 10 – ZOBOWIĄZANIE DO DOSTĘPNOŚCI STRONY

 • Kiloutou ponosi odpowiedzialność wyłączne za udostępnienie Strony na WEB i nie może odpowiadać za jakość usług dostawców dostępu, dostawców infrastruktury komunikacyjnej i wszelkich środków pozwalających Użytkownikowi uzyskać dostęp, bezpośrednio lub pośrednio, do Strony Kiloutou. Użytkownik odpowiada za swoje połączenie internetowe i nie może pociągnąć KILOUTOU do odpowiedzialności w przypadku szkody bezpośredniej lub pośredniej wynikającej z braku dostępu do Strony. 
 • Kiloutou zastrzega sobie możliwość odcięcia dostępu do Strony z powodu konserwacji lub aktualizacji, i z tego tytułu poinformuje Użytkownika poprzez przekierowanie go do strony informacyjnej. 
 • Kiloutou nie ponosi odpowiedzialności za awarię lub odcięcie usług zewnętrznych, proponowanych przez Stronę Kiloutou, dostarczanych przez zewnętrzne aplikacje, za które Kiloutou nie odpowiada, jak np. awaria linków do Stron Partnerskich. 
 • W przypadku niedostępności usługi, funkcji, braku odpowiedzi ze strony zewnętrznych aplikacji (tworzenie kopii zapasowych-konserwacja, …) Strona zapamiętuje wnioski i przekazuje je w momencie przywrócenia usług obcych. Możliwe, że w takim wypadku Użytkownikowi zostanie narzucony pewien okres oczekiwania.

 ARTYKUŁ 11 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Strona stanowi wyłączną własność KILOUTOU. 
 • KILOUTOU i spółki grupy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej dotyczących Strony, a w szczególności wszelkich elementów graficznych, dźwiękowych, tekstowych, oprogramowania, w tym technologii bazowej, i innych tworzących Stronę. 
 • KILOUTOU i spółki grupy są również właścicielami znaków towarowych, które zostały złożone w  Krajowym Instytucie Własności Przemysłowej (Institut national de la propriété industrielle, INPI) oraz prawidłowo zarejestrowanych nazw domen. 
 • Użytkownik zobowiązuje się zatem nie naruszać praw własności intelektualnej grupy KILOUTOU i zobowiązuje się z tego tytułu nie powielać, nie prezentować i nie rozpowszechniać, nawet w części, jakichkolwiek elementów chronionych prawem własności intelektualnej, bez uprzedniej wyraźnej zgody. 
 • Użytkownik zobowiązuje się również nie naruszać praw własności intelektualnej partnerów KILOUTOU, a w szczególności ich znaków towarowych prezentowanych na Stronie. 
 • Ponadto, wszelkie procesy, w szczególności z zakresu techniki linkowania (flaming czy deep link) są formalnie zakazane, z zastrzeżeniem wyraźnej, specjalnej, pisemnej zgody KILOUTOU.

 ARTYKUŁ 12 – DANE OSOBOWE

 • Użytkownik zostaje poinformowany, że jego dane osobowe są automatycznie przetwarzane przez KILOUTOU jak również są one zgłaszane do Krajowej Komisji ds. Informatyki i Wolności (Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL) pod numerem 1388588. 

  Dane te są przetwarzane w celu zarządzania stosunkami handlowymi obejmującymi przesyłanie ofert handlowych do Użytkownika. KILOUTOU zobowiązuje się, w zakresie gromadzenia i/lub przetwarzania i przekazywania danych osobowych, przestrzegać przepisów prawa dotyczących ww. danych, a w szczególności przepisów ustawy nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 o ochronie danych osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, zmieniającej ustawę nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 dotyczącą informatyki, plików i wolności. 

  Zgodnie z tą ustawą Użytkownik dysponuje prawem dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania i korekty, a nawet usunięcia danych osobowych, które byłyby nieodpowiednie, niekompletne, niejednoznaczne lub przestarzałe, jak również – prawem odmowy przetwarzania danych osobowych z uzasadnionych względów. 

  Prawo to może zostać wykonane poprzez skontaktowanie się z KILOUTOU za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: contact_webmaster@kiloutou.fr lub pocztą na następujący adres: KILOUTOU -Service Marketing - Internet , 7 rue des Alouettes , 94320 Thiais, z powołaniem się na swój login (adres e-mail), dołączając kopię dokumentu tożsamości.

ARTYKUŁ 13 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ARTYKUŁ 13-1 Usługi KILOUTOU 
 • W odniesieniu do usług świadczonych przez KILOUTOU, opisanych w Art. 2-1, KILOUTOU posiada status wydawcy rozpowszechnianych treści w rozumieniu Ustawy o zaufaniu do gospodarki cyfrowej (La loi pour la confiance dans l'économie numérique, LCEN) z dnia 21 czerwca 2004 r. Z tego tytułu, KILOUTOU ponosi odpowiedzialność za treść udostępnianą na Stronie. KILOUTOU proponuje procedurę pozwalającą na zgłoszenie treści sprzecznych z prawem, dostępnych za pośrednictwem formularza kontaktowego do którego prowadzi link "Skontaktuj sięz nami" w menu górnym Strony.
 • W przypadku gdy ustawa na to zezwala, KILOUTOU nie może ponosić odpowiedzialności ponad kwoty wypłacone z tytułu umowy najmu.
ARTYKUŁ 13-2 Oferty partnerskie
 • W odniesieniu do ofert partnerskich, KILOUTOU jest dostawcą usług hostingowych Ustawy o zaufaniu do gospodarki cyfrowej (La loi pour la confiance dans l'économie numérique, LCEN) z dnia 21 czerwca 2004 r.,  i, z tego tytułu, wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby głównej KILOUTOU Polska Sp. z o.o. z dopiskiem "Odpowiedzialność - Oferty partnerskie" .
ARTYKUŁ 13-3 Odpowiedzialność Użytkownika 
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, materialne i niematerialne, bezpośrednie i pośrednie, wyrządzone osobom trzecim, w tym KILOUTOU, w związku z nielegalnym korzystaniem lub obsługą Strony, niezależnie od przyczyny i miejsca wystąpienia szkody.

 

ARTYKUŁ 14 – DOWÓD

 • KILOUTOU przechowuje swoje skomputeryzowane rejestry zgodnie z zasadami sztuki z zakresu bezpieczeństwa. Zatem postanawia się wyraźnie, że w przypadku rozbieżności pomiędzy skomputeryzowanymi rejestrami a dokumentami w formacie papierowym lub elektronicznym, którymi dysponuje Użytkownik, pierwszeństwo mają skomputeryzowane rejestry KILOUTOU.

 

ARTYKUŁ 15 – PRAWO WŁAŚCIWE

 • Niniejsze OWU i oparte na nich stosunki pomiędzy KILOUTOU a Użytkownikami podlegają prawu francuskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem. 

  Celem wspólnego rozwiązania sporu , jaki mógłby zaistnieć na tle wykonania OWU, Strony postanawiają spotkać się w terminie 30 dni od daty odbioru listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru, przekazanego przez jedną ze Stron. Jeżeli po upływie nowego trzydziestodniowego terminu Strony nie dojdą do porozumienia, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądów właściwych miasta Lille.