Polityka Prywatności Serwisu Internetowego www.kiloutou.pl

 1. Serwis
  Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej w domenie kiloutou.pl, prowadzonej przez lub na zlecenie KILOUTOU Polska Sp. z o.o., na której została zamieszczona. Zasady korzystania z Serwisu określa Regulamin Serwisu KILOUTOU Polska Sp. z o.o.

 2. Administrator danych osobowych 
  Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Usługobiorcy”) jest KILOUTOU Polska Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Łodzi ( 92-412) Rokicińska 142 Z, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000410479, o kapitale zakładowym w wysokości 12.200.000 zł, NIP 118-208-31-03, REGON 145989895 (dalej jako „KILOUTOU”).

 3. Cel i zakres przetwarzania danych 
  Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez KILOUTOU w celu świadczenia Serwisu, a w szczególności umożliwienia Usługobiorcy korzystania z usługi KILOUTOU oraz rezerwacji sprzętu na odległość. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu oraz rozpatrywania reklamacji z tym związanych, a po tym okresie dla celów dowodowych przez okres dochodzenia roszczeń. Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, oraz usunięcia, zwracając się w tym celu do KILOUTOU. W przypadku, w którym KILOUTOU wymaga podania danych osobowych, jest ono dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych związane z zawieraniem umów za pośrednictwem Serwisu określone są w Regulaminie Serwisu oraz w Ogólnych Warunkach Umowy Najmu. Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorców na zewnętrznych stronach internetowych, do których odesłania (linki) zawiera Serwis. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Usługobiorców za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu, cel przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.

 4. Odbiorcy danych 
  Dane osobowe lub informacje dotyczące Usługobiorców mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. KILOUTOU może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorcy osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu. 
 5. IP i KOD KLIENTA
  W chwili zalogowania się przez Usługobiorcę do Serwisu, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze KOD KLIENTA) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak:
  - Czas nadejścia zapytania;
  -  Czas wysłania odpowiedzi;
  - Nazwa stacji Usługobiorcy;
  - Informacje o przeglądarce internetowej Usługobiorcy, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
  - Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę, jeżeli wejście do Serwisu nastąpiło przez to odesłanie.
  Powyższe informacje, jak również dane dotyczące korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celu statystycznym.

 6. Cookies
  Zasady wykorzystania plików cookies w związku z funkcjonowaniem Serwisu zostały określone w „Polityce Cookies KILOUTOU Polska sp. z o.o”.

 7. Zmiana polityki prywatności
  Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez KILOUTOU poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 23 października 2017 r.
   
 8. Kontakt
  Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail info@kiloutou.pl lub listownie na adres KILOUTOU Polska Sp. z o.o., ul. Rokicinska 142 Z, z dopiskiem „Polityka prywatności”.