KILOUTOU Protection - Wynajem ubezpieczony

Grafika strzałki

Budowa to szczególne miejsce gdzie występują różnego rodzaju ryzyka. Stąd liczne przepisy BHP, które mają na celu ograniczenie zdarzeń takich jak utrata zdrowia pracowników czy szkody materialne.   Z wieloletniego doświadczenia wypożyczalni sprzętu KILOUTOU wynika, że nie da się uniknąć wszystkich niepożądanych zdarzeń. Dlatego przygotowany został Program KILOUTOU Protection [skrót: PKP], który ma za zadanie ograniczyć odpowiedzialność materialną najemcy na okoliczność zdarzeń losowych z udziałem wypożyczonego sprzętu.

Zdjęcie terenu budowy
 

Dzięki udziałowi w Programie KILOUTOU Protection najemca jest zwolniony z obowiązku naprawienia szkody jakiej uległ przedmiot najmu wskutek:

 
Tarcza KILOUTOU Protection
  • zniszczenia lub dewastacji przez osoby trzecie,
 
  • błędów w obsłudze maszyn powodujących: kolizje z innymi maszynami na placu budowy, wpadnięcie do wykopu lub przewrócenie się maszyny, za wyjątkiem sytuacji działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa operatora,
 
  • ognia (pożaru), upadku statku powietrznego, zalania przez wydostanie się wody lub innych płynów ze znajdujących w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji,
 
  • działania sił przyrody: powodzi, trzęsienia ziemi, deszczu nawalnego, działania wiatru, uderzenia pioruna, gradu, obsunięcia się ziemi lub lawiny,
 
  • samoczynnego przemieszczania się maszyn budowlanych,
 
  • kradzieży z włamaniem i kradzieżą części z wyłączeniem kradzieży panelu kontrolnego.
Pełna treść regulaminu: Ogólne Warunki Programu KILOUTOU Protection